ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | การประชุมคณะกรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1
16645
single,single-post,postid-16645,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

การประชุมคณะกรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1

WC-91259_5275

29 Dec การประชุมคณะกรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมคณะกรรมการสภาสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 9
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องกมลรำลึก ชั้น 20 อาคารธาราสาธร
(ชื่อคณะกรรมการจากซ้าย – ขวา : อาจารย์ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์,
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, ดร.อมรศักดิ์ กิจ ธนานันท์, รศ.ดร.สมภพ
มานะรังสรรค์, ดร.สุธนี บิณฑสันต์, ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์,
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ดร.รัตนา หิรัญพงศ์, ศ.ดร.ปาริชาต
สถาปิตานนท์, รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน, ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์,
ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย)

No Comments

Post A Comment