ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | เกี่ยวกับเรา
15284
page,page-id-15284,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ

drdan

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

นักวิชาการอาวุโส
Harvard University

5

รองผู้อำนวยการ สุธนี บิณฑสันต์

รองผู้อำนวยการ
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

14

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11

ศ.ดร.วิชัย ศรีคำ

อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12

ผู้อำนวยการวิจัย ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์

ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
และอดีตนักกลยุทธ์อาวุโส Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

13

ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

14

นักวิจัยอาวุโสธนวัฒน์ จิตติชัย

นักวิจัยอาวุโส
สถาบันการสร้างชาติ

12

ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

11

ดร.รัตนา หิรัญพงศ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันการประกอบการเพื่อสังคม

7

ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

10

รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

อดีตอธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

11

ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการผู้อำนวยการ
สถาบันสหสวรรษ

แนวทางการทำงาน

วัตถุประสงค์

สภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวม
ของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชาที่มาร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ในเรื่องหรือประเด็นสำคัญที่กำหนดทิศทางอนาคตระยะยาวของประเทศ
เพื่อช่วยนำเสนอแนวคิดและแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
มียุทธศาสตร์ที่คมชัด สร้างผลกระทบเชิงกว้าง
และมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศอย่างแท้จริง

การจัดทำโพลสำรวจความเห็นประชาชน - Poll0%
การวิจัยเชิงนโยบาย – Policy research0%
เครือข่ายความร่วมมือ - Networking0%