ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | เรื่องหรือประเด็นสำคัญที่กำหนดทิศทางอนาคตระยะยาวของประเทศ
15847
home,page,page-id-15847,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive
พัฒนาประเทศ

ช่วยนำเสนอแนวคิดและแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ที่คมชัด สร้างผลกระทบเชิงกว้าง และมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศอย่างแท้จริง

ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิ

สภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชาที่มาร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย

ทิศทางอนาคตระยะยาว

ค้นคว้า วิจัย ในเรื่องหรือประเด็นสำคัญที่กำหนดทิศทางอนาคตระยะยาวของประเทศ

สภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ มีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชาที่มาร่วมกันศึกษา

ค้นคว้า วิจัย ในเรื่องหรือประเด็นสำคัญที่กำหนดทิศทางอนาคตระยะยาวของประเทศ
เพื่อช่วยนำเสนอแนวคิดและแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
มียุทธศาสตร์ที่คมชัด สร้างผลกระทบเชิงกว้าง
และมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของประเทศอย่างแท้จริง

poll
การจัดทำโพลสำรวจความเห็นประชาชน – Poll

สำรวจในเรื่องที่เป็นประเด็นสาธารณะที่มีผลต่อทิศทางประเทศในอนาคต (strategic issues) และเป็นเรื่องที่มีลำดับความสำคัญสูงต่ออนาคตประเทศ (priorities) และ จัดทำโพลสำรวจความเห็นทุกเดือน เดือนละอย่างน้อย 1 เรื่อง

political
การวิจัยเชิงนโยบาย – Policy research

โดยเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายในเรื่องสำคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (middle income trap) การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

wisdom-council3
เครือข่ายความร่วมมือ – Networking

การทำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ สถาบันวิชาการอิสระ และสมาคมวิชาการสำคัญของประเทศ

คณะกรรมการสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ

drdan
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

นักวิชาการอาวุโส
Harvard University

5
รองผู้อำนวยการ สุธนี บิณฑสันต์

ผู้อำนวยการ
สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา

9
ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

11
ศ.ดร.วิชัย ศรีคำ

อดีตคณบดีคณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

12
ผู้อำนวยการวิจัย ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์

ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
และอดีตนักกลยุทธ์อาวุโส Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

13
ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

14
นักวิจัยอาวุโสธนวัฒน์ จิตติชัย

นักวิจัยอาวุโส
สถาบันการสร้างชาติ

12
ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย

อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

11
ดร.รัตนา หิรัญพงศ์

ผู้อำนวยการ
สถาบันการประกอบการเพื่อสังคม

7
ศ.ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10
รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน

อดีตอธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

11
ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการผู้อำนวยการ
สถาบันสหสวรรษ

3
ดร.รอม หิรัญพฤกษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

บทความและข่าวสารของสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ