ปัญญาสมาพันธ์ ศูนย์รวมของผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายแขนงวิชา ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย | TE Index ยกนิ้วภาคเอกชน ปี 59 ตอบสนองเด่น เป็นมืออาชีพ
16950
single,single-post,postid-16950,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.8.1,vc_responsive

TE Index ยกนิ้วภาคเอกชน ปี 59 ตอบสนองเด่น เป็นมืออาชีพ

img_3856-1

26 Nov TE Index ยกนิ้วภาคเอกชน ปี 59 ตอบสนองเด่น เป็นมืออาชีพ

ผลเท่ อินเด็กซ์ (TE Index) ภาคเอกชน ปี 59 ผลงานดี ตอบสนองเด่น เป็นมืออาชีพ ใส่ใจผู้บริโภค แต่ยังอ่อนเรื่องรับผิดชอบ และการปลอดคอร์รัปชั่น
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติ และประธานอำนวยการบริหารจัดทำดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย (เท่ อินเด็กซ์) แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อประสิทธิผลภาคเอกชน (Private Sector Effectiveness Index – PVE Index) ประจำไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่า ในภาพรวม ประชาชนให้คะแนนภาคเอกชน ร้อยละ 68 สูงขึ้นกว่าไตรมาสก่อน ซึ่งได้ร้อยละ 65.2 อยู่ประมาณร้อยละ 2.8 โดยได้คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกปัจจัย ทั้งด้านประสิทธิผลและด้านการดำเนินงาน
ปัจจัยที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับ อันดับแรกผู้ตอบแบบสอบถามพึงพอใจภาคเอกชนสูงสุด ในปัจจัยการตอบสนองต่อความต้องการ ด้วยคะแนนสูงถึงร้อยละ 71.9 เพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสก่อนเล็กน้อย และเป็นปัจจัยที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งทั้ง 4 ไตรมาส ในสภาปัญญาสมาพันธ์เพื่อการสร้างชาติการสำรวจปี 2559 สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ภาคเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความคาดหวัง ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย
รองลงมา ผู้ตอบแบบสอบถามยังคงยอมรับใน ความเป็นมืออาชีพ ของภาคเอกชนอยู่ในระดับสูง โดยในไตรมาสนี้ ได้คะแนน 69.9 สูงกว่าไตรมาสก่อนเล็กน้อย และได้คะแนนสูงเป็นอันดับสอง ตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชน ในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีความสามารถในการหาโอกาสทางธุรกิจ และการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
คะแนนอันดับสาม ร้อยละ 67.2 มองว่าภาคเอกชน ใส่ใจต่อผู้บริโภค โดยปัจจัยนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นกว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 2.7 (ไตรมาส 3 ร้อยละ66.4) นับเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งของภาคเอกชน ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้ประกอบการให้ความสำคัญต่อผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการ
ส่วนปัจจัยที่ได้คะแนนรั้งท้ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปีของภาคเอกชน ได้แก่ ปัจจัยด้านการรับผิดรับชอบ การปลอดคอร์รัปชั่น และ ความเป็นสากล แม้ว่าในไตรมาส 4 จะได้คะแนนเพิ่มขึ้น แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชาชนยังรู้สึกว่า ภาคเอกชนต้องแสดงความรับผิดชอบมากขึ้น มีความโปร่งใส ภายใต้มาตรฐานสากลมากขึ้น
ดัชนีประสิทธิผลในการทำงานของภาคเอกชน (PVE Index) สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้ของประชาชนว่าภาคเอกชนของไทยสามารถปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนมากน้อยเพียงใด อันจะช่วยให้ภาคเอกชนกลับไปประเมินและปรับปรุงจุดอ่อน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและความอยู่รอดขององค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศโดยรวมต่อไป

 

wc5

wc6

wc7

wc8

 

TE Index 2016 gives a thumbs up to the private sector for its consumer responsiveness and its professionalism

The TE Index, Private Sector for 2016, gave high scores to Responsiveness , Professionalism and Consumer Concern but a low score for Corruption Free.
Prof. Dr Kriengsak Chareonwongsak , Chairman of the Wisdom Council Thailand and Executive Chairman of the TE Index working group released the result of the poll on Private Sector Effectiveness Index – PVE Index in the 4th quater of 2016. The overall TE index showed 2.8% increase than last quater and stood at 68% for this quater, while it was 65.2% for the last quater. The score for each and every indicator of both the effectiveness and the process aspect is higher.
The three highest scores are Consumer Responsiveness with 71.9% which is a little higher than last quarters and it also remained the highest scoring factor among other factors throughout the four quarters of 2016. It clearly shows that the private sector is able to respond to consumers effectively in terms of price, quality and safety.
The second highest score is 69.9% for Professionalism. It maintained its second rank throughout the last three quarters. It shows that there is confidence in professionalism of the private sector. The private sector is able to find business opportunities and also able to adjust themselves well to dynamic situations.
The third highest score is 67.2% for Consumer Concern. The score is 2.7% higher than the last quarters (66.4%). People found that the private sector gave more concern to customers in the quality of both products and services.
The factors that receive lowest score are Internationalization, Accountability, and Corruption Free respectively. Although the scores for this quarter are a little higher than the last three quarters yet it is undeniable that people still think that the private sector should be more responsible and transparent according to the international standard.
The PVE Index demonstrates the perception of the people on how much the private sector is able to function and operate in accordance with people’s expectation. The TE index is useful for the private businesses to assess and improve their weaknesses in order to respond to customers better and also survive in the long run and thus contribute to the advancement of the country as a whole.

No Comments

Post A Comment